А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Адыгэ уэрэд — Хьэтыхъу Эдуард

Насып къызетыр сэ уи уэрэдым,
Си лъэпкъ гурыщlэм и бзэр уэращ.
Зы зэман гуэрым уэ усфlэкlуэдым
Ди бгы пагэжьхэр бзагуэу къэнащ.

Ежьу:
Ей, адыгэ пшынэ, адыгэ пшынэ уей,
Си псэм ухэтщ уэ си гур пхуосакъыр.
Лъэпкъыр кlуэдыну сфlощlри сошынэ, уей,
Зэхэзмыхыжу щытмэ уи макъыр.

Уэ хьэгъуэлlыгъуэм ущыбзэрабзэм
Ди lуащхьэмахуэ и бзэр къеутlыпщ.
Аращ и анэр гурыщlэ къабзэм,
Еуэ удж пыхум хъухукlэ нэхущ.

Ежьу

Уэ уи макъамэр нэусмэ уафэм
Вагъуэ нэгъунэ ящl ислъэмей.
Ди дыгъэр плъыхукlэ еуэ уи къафэм,
Уэрыншэ гъащlэ сэ сыхуэмей.

Ежьу

Насып къызетыр сэ уи уэрэдым,
Си лъэпкъ гурыщlэм и бзэр уэращ.
Зы зэман гуэрым уэ усфlэкlуэдырт,
Ди бгы пагэжьхэр бзагуэу къэнащ.

Хьэтыхъу Эдуард • Нэгъыщэ: , , ,

Cи гъащlэр богъэнэху — Шал Хъусен

Уэшхыр тхьэмпэхэм тощащэ,
Йодэхащlэ, толъэщlыхь.
Мы си гущlэр къоlущащэ,
Ухэкlыхэркъым си пщlыхь.

Ежьу:
Узимазэщ, узидыгъэщ,
Узивагъуэщ, узинэхущ.
Жэщи махуи узилыгъэщ,
Уэ си гъащlэр богъэнэху.

Тхьэмпэм дыгъэм зыхуешийри,
Сфlощlыр щабэу lэплlэ хуищl.
Гугъэр си гум къыщоушри
Гухэлъ дахэхэр ныпхуещl.

Ежьу

Тхьэмпэр жьыбгъэм егъэкъабзэ,
Уэрэд гуакlуэр щlым щожьу.
Си гурышэу мэбзэрабзэ,
Ещхьу жыгым къытес бзум.

Ежьу

Тхьэмпэм жыгыр егъэдахэ,
Псом нэхъ дахэр уэра сфlощl.
Уэ зыщ зыщlыр си гур махэ,
Узмылъагъумэ си гур хощl.

Ежьу

Шал Хъусен • Нэгъыщэ: , ,

Уэзы Мурат — Тут Заур

Уэзы Мураткlэ зэджэр, маржэ,
Щlалэ фlыцlэ къуэгъукъэ, уой.
Шы гъурым тесри, уой, маржэ,
Гъусэ пхуэхъункъэ, уой.

Уи шы пэхужьыр, уой маржэ,
Зэрыщlыбыбгъуэрэ, уой,
Гум къалэ губгъуэми, уой, маржэ,
Мурат щозауэр, уой.

Зэныбжьэгъу щlалэхэр, уой, маржэ,
Къызэрогъащтэр, уой.
Щlылъэр къэмыщтэмэ, уой, маржэ,
Мурат къэщтэнкъым, уой.

Уэ мэкъумэшыщlэхэм, уой, маржэ,
Вы щlогъэщlэжыр, уой.
Уэ уи ижэгъухэри, уой, маржэ,
Жейми къыпхуоскlэр, уой.

Уэзы Мураткlэ зэджэр, маржэ,
Щlалэ фlыцlэ къуэгъукъэ, уой.
Гум къалэ губгъуэми, уой, маржэ,
Мурат щозауэр, уой.

Тут Заур • Нэгъыщэ: , , ,

Ар си къэшэнщ — Тут Заур

Тенджызыр къиууэ, тенджызыр губжьу
Къэукъубеяуэ щызэрызехьэм
Ифlэщыу хэплъэу зыгъэукlытэу
Зыгъэувыlэри, ар си къэшэнщ.

Ежьу:
Уэрирэрирэ, уэрирэрирэ, уэрирарирэ, уэрирараааа
Уэрирэрирэ, уэрирэрирэ, уэрирарирэ, уэрирараааа

Гэмахуэ дыгъэм щlыгур къигъажьэу
Жьэражьэ уэгум къыщиувами
Зиlэтрэ lуплъэмэ зыгъэукlытэу
Зыгъэупщlыlуири, ар си къэшэнщ.

Ежьу

Пщыхьэщхьэ пшапlэм еша-елlауэ
Цlыху гуп зэхэсым хъыбар щыжаlэм
Зи гугъуу ящlри яхуэмыухыу,
Нэху къатезгъащхьэри, ар си къэшэнщ.

Ежьу

Тут Заур • Нэгъыщэ: , ,

Бжьыхьэ жэщ — Аслъэн lэсият

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укlуэжа…

Бжьыхьэ жэщыр сэ къызохьэлъэкl,
Гухэлъ нэпсыр щэхуу къысфlыщlокl.
Дыгъэр къепсыжынт укъысхуэкlуэжатэмэ,
Си пэш щlыlэр уэ бдэхуабэжынт.
Дунейр нэху хъужынт уи нэгу сиплъэжатэмэ,
Гъатхэм и данэпскlэ сыпхуэпэнт.

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укlуэжа…
Уафэгу мазэу щхьэ укlуэдыжа…

Бжьыхьэ жэщыр сыту гъакlуэгъуей,
Ар уэрыншэ мэхъури шэчыгъуей,
Жэщыр бзэхыжынт уи макъ зыхэсхатэмэ,
lэдиихуу lэгур пхуэзгъэблэнт.
Си псэр псэхужынт зы дыздэхъужатэмэ,
Бжьыхьэ кlыхьыр бжьиз къысфlэмыщlынт.

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укlуэжа…
Уафэгу мазэу щхьэ укlуэдыжа…

Хъуащ гупсысэр си псэм и lэдэж,
Нэкlуи напи уэр фlэкl симыlэж.
Ей си бжьыхьэ жэщ, арти, къызжепlатэмэ,
Уэ сыт лъагъуэ мыгъуэм хухэпша.
Фlыщэурэ слъэгъуар зэ къысхуэпшэжатэмэ
Къысфlэщlынт насыпыр псы къиуа.

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укlуэжа…
Уафэгу мазэу щхьэ укlуэдыжа…

Аслъэн lэсият • Нэгъыщэ: , , ,

Гъатхэ уэшх — Бэрэгъун Марианнэ

Лъагъуныгъэм насып вагъуэу йожьэр псэр,
Ауэ гугъэм псэр ебгынэ, зэ къемыплъэкlыж.
Гъатхэ уэшхым псэ уlэгъэр егъэпскlыж,
Бжьыхьэ уэшхым насып лъагъуэр елъэсыж.

Ежьу:
Лъагъуныгъэм и уэрэду гъащlэм иусар,
Псэкlэ зэхэсщlар уэращ, уэращ.
Лъагъуныгъэм и дыгъэпсу си гум къылъысар,
Гъатхэ уэшхыу ар блэкlащ.

Лъагъуныгъэр щимылъагъум йоджэ псэр,
Ауэ гугъэм и сурэтыр пшагъуэм хокlуэдэж.
Гъатхэ уэшхыр нэпс ежэхым йоубзэж,
Бжьыхьэ уэшхым псэр гукъеуэм къыхенэж.

Ежьу

Бэрэгъун Марианнэ • Нэгъыщэ: , , ,

Уэ сыножьэ — Нэхущ Чэрим

Дыгъэр пшэхэм къызэпхедз,
Гугъапlэ бзийхэр зэбгыредз.
Уэ зыращ си псэм хэпщlар,
Къэзгъуэту зэ зфlэкlуэдыжар.
Уэ си гъэщlэри пхьэхуат,
Уэрэду сэ усхуаусат,
Ауэ сфlощl пщlыхьым сыхэт,
Си лъагъуныгъэр сlэщlэзыхыр хэт…

Уэ сыноджэ — къызэплъыжыт зэ си дахэ,
Уэ сыножьэ — си нэгу къыщlыхьэж,
Уэ сыноджэ — сызэлъэхъум согумахэ,
Уэ сыножьэ — си деж къэгъэзэж.

Лъагъуныгъи зыхуэтlщlат,
Гухэлъхэр дэ здэдгъэпэжат,
Ауэ сэ къысхуэмыщlэж
Зи лъагъуныгъэр зыхэзыкъутэж.
Си гум lэфу укъинащ,
Уи нитlыр пщlыхьу къысхуэнащ,
Сыноджэж — умыпlэщlэж —
Уи lэплlэр си пкъым зэ къегъэщlэж.

Уэ сыноджэ — къызэплъыжыт зэ си дахэ,
Уэ сыножьэ — си нэгу къыщlыхьэж,
Уэ сыноджэ — сызэлъэхъум согумахэ,
Уэ сыножьэ — си деж къэгъэзэж.

Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , , ,

Лъагъунугъэ — Быщтэкъо Азэмэтрэ Нэхущ Чэримрэ

Жэщи махуи сымыжей,
Жэщи махуи сынэщхъейщ,
Сигу имыкlыр уэ уи нитlщ.

Ежьу:
Уи ади уи ани къысхуэмей,
Уи униагъуэм сыралейщ,
Сыт сэ сщlэнур си дуней?

Махуэ къэс дызэхуэзащ,
Лъагъуныгъэ здэдгуэшащ,
Псалъэ lэфlхэм себгъэсат.

Ежьу:
Си ади си ани къыпхуеят,
Нысэ дахэу уалъэгъуат,
Гугъэ дахэр лъэтэжащ.

Илъэс куэди блэдгъэкlащ,
Удэкlуауэ зыхэсхащ,
У насыпи бгъуэтыжащ.

Ежьу:
Си зы нэпси къыщlэмыкl,
Уи сурэти къезмыхьэкl,
Лъагъуныгъэщ къэзгъэнар.

Быщтэкъо Азэмэт, Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , , , ,

Си лъэпкъ — Эльдар Айдэмыр

Кавказ зауэжьым хэхэс уэ уищlри
Бэлыхьу мащlэ умышэча,
Хыумых уэ гугъэр уи адэжь и щlым —
Гугъуехьу дапщэ къызэбнэкlа.

Ежьу
Си хэку дахащэу мы си щlыналъэр
Щырет мэмыру, уей,
Мы си гум ину си лъэlу щызгъафlэр —
Ирехъу уахътыншэ уей.

Уэ плъэгъуа гуауэм дерс къыхэпхахэр
Адыгэ лъэпкъым уи жыр мэlухущ,
Гуфlэгъуэ ину къохъулlэжахэр
Уи бэшэчагъым къыпхуихьа щlыхьщ.

Ежьу

Си лъэкъ лlыхъужьым зыкъэпщlэжауэ
Уи лlыгъэ фащэр зыщотlэгъэж,
Пащтыхь лъыифхэм ирахужьауэ
Хэхэс хъуа бынхэр къызэщокlуэж.

Ежьу

Лъапсэрыхь зауэм ирикъухьахэр
Уи нып удзыфэм щlэгъэувэж.
Уи намыс дахэр къэпlэтыжауэ
Адыгэ лъахэм зыдэужьыж.

Ежьу

Эльдар Айдэмыр • Нэгъыщэ: , , ,

Лъагъуныгъэ щхьэхуитыншэ – Тхьэкlумащlэ Аслъэн

Лъагъуныгъэ, гъащlэр зыгъэдахэ,
Мы си гущlэр щхьэ хэщlапlэ пщlа?
Уафэ нащхъуэм, щlылъэ щхъуантlэ дахэм
Хуиту къыщыпкlухьу сыпlущlат.

Си гум уэ уилъыныр щхьэхуитыншэщ,
Уэгум пцlащхъуэу къыщомылъэтыхь.
Угъусэншэм дунейр гуфlэгъуэншэщ,
Мы си гущlэр уэ пхузощl псэтыхь.

Жьыбгъэ къепщэм сэ жэуап къысхуихьыр
Си гуфlэгъуэу щхьэ сыкъэбгъэна?
Сыпхуэзамэ си гур къысlэпихыу
Сыкlэрахъуэу утыку сыкъибна.

Сынолъэlур, лъагъуныгъэ къабзэ,
Си гур и хэщlапlэм къызжеlэф,
Гъатхэ бзууэ дигухэр гъэбзэрабзэ,
Фlыуэ зэрылъагъуу жегъэlэф.

Тхьэкlумащlэ Аслъэн • Нэгъыщэ: , ,