А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Бжьыхьэ жэщ — Аслъэн lэсият

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укlуэжа…

Бжьыхьэ жэщыр сэ къызохьэлъэкl,
Гухэлъ нэпсыр щэхуу къысфlыщlокl.
Дыгъэр къепсыжынт укъысхуэкlуэжатэмэ,
Си пэш щlыlэр уэ бдэхуабэжынт.
Дунейр нэху хъужынт уи нэгу сиплъэжатэмэ,
Гъатхэм и данэпскlэ сыпхуэпэнт.

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укlуэжа…
Уафэгу мазэу щхьэ укlуэдыжа…

Бжьыхьэ жэщыр сыту гъакlуэгъуей,
Ар уэрыншэ мэхъури шэчыгъуей,
Жэщыр бзэхыжынт уи макъ зыхэсхатэмэ,
lэдиихуу lэгур пхуэзгъэблэнт.
Си псэр псэхужынт зы дыздэхъужатэмэ,
Бжьыхьэ кlыхьыр бжьиз къысфlэмыщlынт.

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укlуэжа…
Уафэгу мазэу щхьэ укlуэдыжа…

Хъуащ гупсысэр си псэм и lэдэж,
Нэкlуи напи уэр фlэкl симыlэж.
Ей си бжьыхьэ жэщ, арти, къызжепlатэмэ,
Уэ сыт лъагъуэ мыгъуэм хухэпша.
Фlыщэурэ слъэгъуар зэ къысхуэпшэжатэмэ
Къысфlэщlынт насыпыр псы къиуа.

Дэнэ-дэнэ, си псэ, укlуэжа…
Уафэгу мазэу щхьэ укlуэдыжа…

Аслъэн lэсият • Нэгъыщэ: , , ,

Гъатхэ уэшх — Бэрэгъун Марианнэ

Лъагъуныгъэм насып вагъуэу йожьэр псэр,
Ауэ гугъэм псэр ебгынэ, зэ къемыплъэкlыж.
Гъатхэ уэшхым псэ уlэгъэр егъэпскlыж,
Бжьыхьэ уэшхым насып лъагъуэр елъэсыж.

Ежьу:
Лъагъуныгъэм и уэрэду гъащlэм иусар,
Псэкlэ зэхэсщlар уэращ, уэращ.
Лъагъуныгъэм и дыгъэпсу си гум къылъысар,
Гъатхэ уэшхыу ар блэкlащ.

Лъагъуныгъэр щимылъагъум йоджэ псэр,
Ауэ гугъэм и сурэтыр пшагъуэм хокlуэдэж.
Гъатхэ уэшхыр нэпс ежэхым йоубзэж,
Бжьыхьэ уэшхым псэр гукъеуэм къыхенэж.

Ежьу

Бэрэгъун Марианнэ • Нэгъыщэ: , , ,

Уэ сыножьэ — Нэхущ Чэрим

Дыгъэр пшэхэм къызэпхедз,
Гугъапlэ бзийхэр зэбгыредз.
Уэ зыращ си псэм хэпщlар,
Къэзгъуэту зэ зфlэкlуэдыжар.
Уэ си гъэщlэри пхьэхуат,
Уэрэду сэ усхуаусат,
Ауэ сфlощl пщlыхьым сыхэт,
Си лъагъуныгъэр сlэщlэзыхыр хэт…

Уэ сыноджэ — къызэплъыжыт зэ си дахэ,
Уэ сыножьэ — си нэгу къыщlыхьэж,
Уэ сыноджэ — сызэлъэхъум согумахэ,
Уэ сыножьэ — си деж къэгъэзэж.

Лъагъуныгъи зыхуэтlщlат,
Гухэлъхэр дэ здэдгъэпэжат,
Ауэ сэ къысхуэмыщlэж
Зи лъагъуныгъэр зыхэзыкъутэж.
Си гум lэфу укъинащ,
Уи нитlыр пщlыхьу къысхуэнащ,
Сыноджэж — умыпlэщlэж —
Уи lэплlэр си пкъым зэ къегъэщlэж.

Уэ сыноджэ — къызэплъыжыт зэ си дахэ,
Уэ сыножьэ — си нэгу къыщlыхьэж,
Уэ сыноджэ — сызэлъэхъум согумахэ,
Уэ сыножьэ — си деж къэгъэзэж.

Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , , ,

Лъагъунугъэ — Быщтэкъо Азэмэтрэ Нэхущ Чэримрэ

Жэщи махуи сымыжей,
Жэщи махуи сынэщхъейщ,
Сигу имыкlыр уэ уи нитlщ.

Ежьу:
Уи ади уи ани къысхуэмей,
Уи униагъуэм сыралейщ,
Сыт сэ сщlэнур си дуней?

Махуэ къэс дызэхуэзащ,
Лъагъуныгъэ здэдгуэшащ,
Псалъэ lэфlхэм себгъэсат.

Ежьу:
Си ади си ани къыпхуеят,
Нысэ дахэу уалъэгъуат,
Гугъэ дахэр лъэтэжащ.

Илъэс куэди блэдгъэкlащ,
Удэкlуауэ зыхэсхащ,
У насыпи бгъуэтыжащ.

Ежьу:
Си зы нэпси къыщlэмыкl,
Уи сурэти къезмыхьэкl,
Лъагъуныгъэщ къэзгъэнар.

Быщтэкъо Азэмэт, Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , , , ,

Си лъэпкъ — Эльдар Айдэмыр

Кавказ зауэжьым хэхэс уэ уищlри
Бэлыхьу мащlэ умышэча,
Хыумых уэ гугъэр уи адэжь и щlым —
Гугъуехьу дапщэ къызэбнэкlа.

Ежьу
Си хэку дахащэу мы си щlыналъэр
Щырет мэмыру, уей,
Мы си гум ину си лъэlу щызгъафlэр —
Ирехъу уахътыншэ уей.

Уэ плъэгъуа гуауэм дерс къыхэпхахэр
Адыгэ лъэпкъым уи жыр мэlухущ,
Гуфlэгъуэ ину къохъулlэжахэр
Уи бэшэчагъым къыпхуихьа щlыхьщ.

Ежьу

Си лъэкъ лlыхъужьым зыкъэпщlэжауэ
Уи лlыгъэ фащэр зыщотlэгъэж,
Пащтыхь лъыифхэм ирахужьауэ
Хэхэс хъуа бынхэр къызэщокlуэж.

Ежьу

Лъапсэрыхь зауэм ирикъухьахэр
Уи нып удзыфэм щlэгъэувэж.
Уи намыс дахэр къэпlэтыжауэ
Адыгэ лъахэм зыдэужьыж.

Ежьу

Эльдар Айдэмыр • Нэгъыщэ: , , ,

Лъагъуныгъэ щхьэхуитыншэ – Тхьэкlумащlэ Аслъэн

Лъагъуныгъэ, гъащlэр зыгъэдахэ,
Мы си гущlэр щхьэ хэщlапlэ пщlа?
Уафэ нащхъуэм, щlылъэ щхъуантlэ дахэм
Хуиту къыщыпкlухьу сыпlущlат.

Си гум уэ уилъыныр щхьэхуитыншэщ,
Уэгум пцlащхъуэу къыщомылъэтыхь.
Угъусэншэм дунейр гуфlэгъуэншэщ,
Мы си гущlэр уэ пхузощl псэтыхь.

Жьыбгъэ къепщэм сэ жэуап къысхуихьыр
Си гуфlэгъуэу щхьэ сыкъэбгъэна?
Сыпхуэзамэ си гур къысlэпихыу
Сыкlэрахъуэу утыку сыкъибна.

Сынолъэlур, лъагъуныгъэ къабзэ,
Си гур и хэщlапlэм къызжеlэф,
Гъатхэ бзууэ дигухэр гъэбзэрабзэ,
Фlыуэ зэрылъагъуу жегъэlэф.

Тхьэкlумащlэ Аслъэн • Нэгъыщэ: , ,

Сэтэней – Нэхущ Чэрим

Махуэм жэщыр зырехъуэкlыр,
Согъэзэшыр дахэкlей.
Пщащэу щыlэм я нэхъ дахэу,
Синэ, сипсэу, Сэтэней.

Уздэщыlэм сыщlэхъуэпсыу,
Изохьэкlыр си дунейр.
Си пщlыхьэпlэм ущызгъафlэу,
Жэщыр хъуамэ сэрщ узейр.

Ежьу:
Уэй-да рида-ра уэй-дара-рида
Уэй-да рида-ра уэри-дара

Къабэрдейми Адыгейми
Сыщыплъохъур дахэкlей.
Гуащэу щыlэм я нэхъ пагэу,
Псэм игъафlэу, Сэтэней.

Ежьу

Услъэгъуну сыпхуэпlащlэу,
Сигур пхъэру ныппежьащ.
Беслъэнейуэ щlыгу дахащэм,
Ди насыпыр зыхуишащ.

Ежьу

Псэм и гуэгъуу, си гъэфlэну,
Хур хъыджэбзу, Сэтэней.
Мазэ ныкъуэм и щыхьэту,
Уэ зызакъуэрщ сызыхуейр.

Пщащэу щыlэм я нэхъ дахэу,
Синэ, сипсэу Сэтэней.

Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , ,

Си адэ — Тхьэгъэлэдж Светланэ

Си адэ, сыпхуэзэхукlэ уэ ущэхущ,
Ауэ уэ уи гур къызопсалъэ гуапэу.
Уэ уи псэм си дунейр къысхуегъэнэху,
Дэнэ сыкlуами сщlыгъущ шы гъусэ лъакъуэу.
Сэ си щхьэм уи lэ пхъашэр къыдэплъамэ
Къысфlощl нэхъ щабэ lэ дунейм щымыlэу,
Уи нэгур гуфlэу зэ укъысlуплъамэ
Зызолъытэж насып мыухыр сиlэу.

Ежьу:
Си адэу фlыуэ слъагъуу си гур зей,
Сыхуейщ сэ куэдрэ укъысщхьэщытыну.
Нызохь си лъэlур ди тхьэу Тхьэшхуэм дей
Зыгуэркlэ сэ уи жагъуэ сымыщlыну.

Си адэ, зэпымыууэ укъыттетщ
Си сабиигъуэм и псынащхьэ къабзэу.
Къару мыкlуэщlыр сэ абы къызет,
Мы дуней гъащlэм щызесхьэ хабзэр.
Бын лъагъуныгъэр щызэхэзмыщlа
Сэ къэзгъэщlам зы махуэ закъуэ сщlэжкъым.
Уэращ си лъагъуэр кууэ хэзышар,
Ар сокlу си гъуазэу уи псалъэ пэжхэр.

Ежьу

Тхьэгъэлэдж Светланэ • Нэгъыщэ: , ,

Ным иорэд – Хъуран Азэ

Фабэу, фабэу тыгъэжьыр къепщэба
Ижьы фабэм уфэсэгъад.
Мы дунаер къэзыгъэфабэрэр
Уишlулъэгъушъ, синэнэ дах.
Мы дунаер къэзыгъэдахэрэр
Уинэплъэгъушъ, синэнэ дах.

Жъыу:
Тхьам селъэlушъ ущигъэlэныба,
Тхьам синан укъысфихъумэн,
Тхьами бэрэ усигъэlэныба,
Тхьами гур зэщытигъэфэн.

Дахэу, дахэу бжыхьэ къэгъагъэми
Иlэрамыр къытфызэlуех,
О уи дахэ сэ зи пэсшlынэпи,
Уигъэшlуабзэм сыгур сlэпех.
Уигущыlэр шъоущакъызэба,
Сlушъхьм телъ ар синэнэ дах.

Жъыу

Лъапlэу, лъапlэу сыгуми уилъыба,
Синэфапlэр орышъ, синан.
Уигумэкlым, къиным сышlоещыба,
Сиды кlуачlа, уlэр, синан.
О уижьаум сыкъычlэмыщыба,
Тхьами шlу къыпфешlи синан.

Жъыу

Хъуран Азэ • Нэгъыщэ: , ,

Си Адыгэ Хэку – Хъуран Азэ

Хамэ щlыпlэ жыжьэм сэ сыщыlэу,
Согупсыс си гъащlэм и пщэдейм.
Сэ мыбы щызиlэ гъащlэр щlыlэщ,
Сызэхэх, си хэкуу Адыгей.

Ежьу:
Адыгей, Адыгей, зи махуэр дыщэпс Адыгей,
Си дуней, си дуней, си гум укъыщопс Адыгей!

Сэ мы щlыпlэм гъащlэр щысхьыну,
Къанэ къызжаlауэ щытыгам
Сыкъэнэнкlи хъунт сынасыпыфlэу,
Адыгер си гъусэу узиlам.

Ежьу

Си анэр, си адэр уэзыракъэ,
Си гум и уэрэдыр уэзыращ,
Уэрэд дахэр сэ уэ пхузоусыр,
Лъагъуныгъэ мыухыжыр уэрщ.

Ежьу

Си гущlапlэу бгыжьхэм псы къелъэм,
Я джэ макъыр къоусыр си деж.
Сыныхуокlуэ сэ уи анэ lэплlэм,
Пхуэсщlа лъагъуныгъэр быдэу мэж.

Ежьу

Хъуран Азэ • Нэгъыщэ: , ,