А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Инаркъуей мафlэсым и уэрэд — Тхьэгъэлэдж Мурат

Уэзырхэ Нахъуэми
Хьэщlэ къыхуокlуэ,
Хьэутий нокlуэри
Шыхэр щlетlыкlкъэ.

Ибг щlэтlыкlауэрэ
Елдар мэпщафlэ,
Фадэ нэхъыфlхэри
Борэ къахуехькъэ.

Щоджэн Елмырзэри
Уи ныбжьэгъу гупсэ,
Нышыр къахуихьри
Жэрэ къэсащ-тlэ.

Дыщэ lэлъынри
Дэпым егъэлъейкъэ,
Улъэрэ-лъейуэ
Хьэжмуд къэсащ-тlэ.

Тумэ Хьэтlытlэри
Уи зэхэзежэщ,
Хьэжмуд дэжыхукlэ,
Аркъэхьэ макlуэ.

Ныбэжь Бэчырми
Ахъшэ кърехкъэ,
Абдж нэщl къыдехри
Алий къыдокl-тlэ.

Уэзырхэ пщlантlэм
Сэмэвар щагъэувкъэ,
Фызыжь увахэри
Джабэм йожэкl-тlэ.

Тумэ Хьэжбейри
Уи цlырыхъущlэщ,
Сэмэвар lэрыщlри
Щыблэм икъутэ!

Тумэ Тlатlымри
Зэрынэзакъуэ,
Нахъуэ изакъуэ
Щэ дигъэсащ-тlэ.

Шэрий Къасымри
Сабырщlэгъейщ-тlэ,
Уэзырхэ дгъейуэрэ
Къуажэр тфlисащ-тlэ.

Мэкъуо Жамботри
Уи фlыцlагъэшхуэщ,
Шэрий хьэблэшхуэри
Фlыцlагъэм щlащтэ!

Шэрий lэуесри
Зэрыхуэlушэ,
Ислъэмей шухэри
Къызэрохьэх-тlэ!

Мэкъуо Жамботри
Уи лlы мылажьэщ,
Сытхэр ди лажьэу
Дыкъебгъэсэкlрэ?!

Мэкъуо Хьэмышэри
Уи молэ нэпцlщ-тlэ,
Къумыкъу тхьэгъэпцlым
Дигъэунэхъуащ-тlэ!

Тумэ Бэрокъуэми
Пхъэхэр къефыщl-тlэ,
Хьэблэ фызыжьхэми
Зогъэфыщlыж-тlэ!

Шэрий Тlырыгури
Хъыдан бгырыпхкъэ,
Фызыжь бгырыпххэри
Мафlэм хисхьащ-тlэ!

Дзыгъур хывитlри
Бэкхъым къыщожьэ,
Шыл гъэжьа фшхынумэ
Уэзырхэ фыкlуэ!

Псыншэхэ Шокъуэри
Дамыгъэ тедзэщ,
Мафlэм зытеддзэурэ
Тlэщlэлъэтащ-тlэ.

Шогуэ ефэндыжьми
Хьэжыгъэр къешэч-тlэ,
Дэ тхуэмышэчри
Уэзырхэ Нахъуэщ.

Уэзырхэ Нахъуэри
Дыжьын къамэшхуэщ,
Уиадэшхуэ и хабзэри
Къэбублэжащ-тlэ!

Хьэткъут зэшитlри
Уи фыз къэмышэщ,
Ямышэжынри
Хьэсибат къыхукlуэ!

Ныбэжь Къасботри
Ди къуажэ гъуощ-тlэ,
Хьэблэ фызыжьхэм
Гъуэгыу къажыхь-тlэ.

Шэрий Даутри
Уи пцlыlуэпцlышэщ,
Инарыкъуей унэхэр
Зэрагъэпцlыж-тlэ.

Тхьэгъэлэдж Мурат • Нэгъыщэ: , ,

Рая — Теунэ Джэмал

Ей ныбжьэгъуфlхэ,сэ нобэ сожьэ
Къулыкъу къэралым хуэсщlэну
Службэр къэзухыу,къэзгъэзэжыхукlэ
Рая схуэфхъумэ еееей

Мы шэлоныжьма,мы шэлоныжьма
Дынырагуашэрэ еееей
lэпкълъпкъу сиlэм,уи лъэгъуныгъэм
Зыриугуэшакъэ еееей

Уи lалъын цlыкlури,уи lалъын дахэри
Уи мыщlэ закъуэщ Рая
Уэ зы цlыкlу закъуэрщ фlыуэ слъагъуари
Сыкъэгъэпэжыт еееей

Уи пшынэ фlыцlэри,уи пшынэ дахэри
Уогъэшэрашэ Рая
Службэу сыздашэм,хъыджэбз слъагъухукlэ
Уэра сфlэщlынущ сэ

Фэеплъ бэлътокуу уэ къызэптари
Жыпым къызохыр Рая
Сеплъыхукlэ слъагъур Уэра къысфlэщlу
Зэманыр макlуэ еееей

Службэу сыздэкlуэм письмоуэ накlуэр
Уэра сфlэщlынущ нэзытхыр
Тхылъымпlэ кlапэм ущымысхьыну
Рая солъэlур еееей

Уи lэлъын цlыкlура,уи lэлъын дахэри
lэпэм lэрокlырэ еееей
Начыхьыр уиlэу лlым удэкlуэхукlэ
Сыппымыкlыну еееей

Укъыспэплъэну сыбгъэгугъащи
Си гур згъэфlынущ Рая
Гъуынапкъэм си нэр темыплъэкъукlу
Сэ фlыу схъумэнущ еееей

Си гур бгъфlыхукlэ,службэр псынщlагъэу
Сэ есхьэlынущ Рая
Къэрал гъунапкъэр сэ фlыу схъумэну
Узогъэгугъэр ееееей

Теунэ Джэмал • Нэгъыщэ: , ,

Адыгэ ныпым и махуэ

Фыкъэдаlуэ!
Мэлыжьыхьым и 25-м адыгэу дунейм тетым ягъэлъапlэр АДЫГЭ НЫПЫМ И МАХУЭР!
Адыгэ хэкум и Къэбэрдей щlыналъэм lуэхур зэрекlуэкlынур

11:30 – гупсынщlэзехуэхэм ныпхэр яlыгъыуэ Абхъазым и утым щызэхуосхэр.

12:00 – Гупсынщlэ зехуэхэм щlадзэри: Налщыч, Къундетей, Дыгулыбгъуей, Бахъсэн, Къэсейхьэблэ, Альтуд, Къалэкlыхь, Майскэ, Джулат, Арик, Тэрч, Александровская, Аргудан, Старый Черек, Ниж. Черек, Къэхъун, Нарткъалэ, Урвань, Налщыч къызэхакlухь.

16:30 – Гуащэней и утым лъэсхэр щызэхуос.

17:00 – Ленин и цlэр зезыхьэ уэрамым тетуэ цlыхухэр Гуащэней и утым щыщlэдзауэ Абхъазым и утым нэсыху докlуейхэр.
18:00 — «Адыгэ джэгу» Абхъазым и утым и дейж.

20:00 – Адыгэ ныпым и щlыкlэу Абхъазым и утым и дейж шэху уэздагъэхэр щlагъанэр.
lуэхухэм Адыгэ ныпхэр фlыгъуэ фыкъекlулlэ!

lэмал зэриlэкlэрэ мы хъыбарыр зэбгырывгъэкl!
Упщlэ зиlэхэм мы бжыгъэхэмкlэ зыпыфщlэ 8-964-041-24-68

Хъыбарыщlэ

Уи фэеплъ lэлъощl – Тхьэгъэлэдж Светланэ

Уи фэеплъ lэлъощlри, уей-уей,
Си пщэм къыдызопхъуэри, дуней нэху гущэ.
Нэр къыщхьэрэзыпхыурэ
Лъагъуныгъэ гуащlэри лъым къыхохьэри
Мы си гущlэр зэрегъэнзэкlыр.
Уэрирэу-рирэу, уэрирэу-рирэу,
Мы си гущlэр зэрегъэнзэкlыр.

Мобы дэкlуэ жаlэми, уей-уей,
Ди деж къыздогъанэри дуней, нэху гущэ.
Сэ сызыдэкlуэнури ахэм щlажезмыlэри
Уэ зызакъуэращ,
Лъагъуныгъэм сызэредзэкlыр.
Уэрирэу-рирэу, уэрирэу-рирэу,
Лъагъуныгъэм сызэредзэкlыр.

Къуажэм дэт щlалэфlхэри, уей-уей,
Сэ къысхузэблокlхэри дуней нэху гущэ.
Зэнатlэ дымыхъуурэ
Хьэдырыхэ сыкlуэмэ
Сыщlэхуэн сфlэмыщl,
Си гущlыlум къикlэныр банэщ.
Уэрирэу-рирэу, уэрирэу-рирэу,
Си гущlыlум къикlэныр банэщ.

Укъыщысхуаубкlэрэ, уей-уей,
Мы си гущlэм щlохьэри дуней нэху гущэ.
Аркъэн зэрыдзакlэрэ
Сэ зыстхьэлэжыну,
Нэ къуэлэн мыгъуэ,
Тlорэ-щэрэ сыптелъэдакъэ,
Адыдыд мыгъуэ, анынын мыгъуэ,
Лъагъуныгъэм сызэредзэкlыр.

Уи фэеплъ lэлъощlри, уей-уей,
Си пщэм къыдызопхъуэри, дуней нэху гущэ.
Нэр къыщхьэрэзыпхыурэ,
Лъагъуныгъэ гуащlэри лъым къыхохьэри,
Мы си гущlэр зэрегъэнзэкlыр.
Уэрирэу-рирэу, уэрирэу-рирэу,
Мы си гущlэр зэрегъэнзэкlыр.

Тхьэгъэлэдж Светланэ • Нэгъыщэ: , , ,

Нэ фlыцlэ — Аслъэн lэсият

Лъагъуныгъэр мыдахагъэ,
Лъагъуныгъэри мыlеягъэ,
Си псэм lэфlурэ уилъагъуащ иджы уей.

Сыту гуащlэ лъагъуныгъэр,
Сыту фlыщэурэ къигъэщlатэр,
Си псэ закъуэри – уэ зыра мыгъуэщ уей.

Пшынэ макъыр гум сфlыхохьэ
Псэм хэхьаурэ лъагъуныгъэр,
Уэ пхуэсщlатэкъэ си нэ фlыцlэ жи уей.

Бэлътоку кlапэр хызодыкlыр,
Си нэпситlыри къысфlыщlэкlыурэ,
Си нэ фlыцlэри сфlэбгъэкlащ иджы уей.

Услъагъуну си нэр къокlыр,
Услъагъунууи си фэр покlыр,
Апхуэдахэурэ сыфlэкlащ иджы уей.

Сыкъыщlокlыри – мазэм соплъыри.
Сыщlохьэжыри – согъуэлъыжыри.
Семызэгъурэ нэху секlащ иджы уей.

Си нэ фlыцlэри яфlэдахэкъым,
Щlалэ дахэри зыми ядэркъым.
Псэм фlэlэфlыри – нэм фlэдахэщ жи уей!

Аслъэн lэсият • Нэгъыщэ: , , ,

Гушыlэ уэрэд – Нэхущ Чэрим

Гъатхапэ дахэурэ гугъэ пхуэсщlат,
Сыкъэбгъэгугъи хуэдэу сфlэщlат.
Дызэрыщlат, дызэпсэлъат,
Дызэхуэзэнуи псалъэ зэттат.

Нэхъыфlу щыlэр зыхуэзгъэфащэ,
Къысхуэгъэфащи дыкъыздэгъафэ.
Хьэщlыкъ сыпщlащ, сыногуэкlуащ,
Сщlэнур сымыщlэурэ сыкъэбгъэнащ.

Сэ уи lэщlагъи сыщlэмыупщlэ,
Лэжьапlэ lуэхуи ухуэзмыгъей,
Данэху данапlэм ухэзгъэсынкъэ
Си дахэр гъусэ къысхуэхъу къуэдей.

Гурыщlэ lэфlкlэрэ дыкъыздэуджу
Зэгъусэу къафэр етшэщэгъат,
Уи нэр нэгъуэщlым ныщытеплъызэм
Гурыщхъуэ сщlыхэри нэгум щlэкlащ.

Си лъагъуныгъэм и фащэ дахэр
Сыпхуехъуэпсаурэ ныпщыстlэгъат,
Пщlыхьым сыхэтурэ зыкъыщысщlэжым
Си жэщым махуэр хэзгъэгъуэщат.

Мы си нэр си псэр дэпхьэхыфами
Гум зыкъещlэжри гъащlэм хуопэж,
Гъатхэм дэщlыгъуурэ сыкъогъэгъэжри,
Схуэфэщэн гъусэ и лъыхъуэ сожьэж.

Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , , ,

Къандес джэгу – Нэхущ Чэрим

Мастэкъуаншэ щlыкlэу
Зэпытlыгъщ къандес,
Зэхуэдитl итщlыкlыу
Дэ дызэбгъэдэсщ.

Ежьу:
Лъагъуныгъэр си псэ
Ар мыкъандес джэгу,
Дыкъызэрыгъапцlэу
Дыздумыгъэджэгу.

lэфlыкlэ нэхъыфlыр
lэнэм къытызох,
Хэмыту-хэмыту
Жыпlэурэ сlыбох.

Ежьу

Уэ сыкъэбгъапцlэну
lэмал къогупсыс,
Сэ ди лъагъуныгъэм
Щэхуу согупсыс.

Ежьу

Къандес къэпхьэхуныр
Сфlэмыгъэщlэгъуэн,
Си гур пхьэхуфащи
Ар нэхъ гъэщlэгъуэнщ.

Ежьу

Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , ,

Си дахэкlей – Тут Заур

Уджыр къыбогъажьэ,
Сигу илъ щэху къозгъащlэу
Нэр зыхуэзгъэплъыз си дахэкlей.
Жэщыр хэкlуэтами,
Мазэр хэкlуэдакъым,
Вагъуэ нитlкlэ уэ зэ къыдэплъей.

Пшынэ lэпэр лъаlуэу,
Пшынэр гъуагъуэу, щатэу
Уи lэм хуэжыlэщlэу къыдолъей.
Си нэм укъеплъакlуэу,
Сигу илъ псор къэпщlатэм
Си псэр псэхужынт, дахэкlей.

Уджыр уогъэкlащхъэ,
Си гур зыгъэщащэ
Къыпхуэзэш плlанэпэм уогъэзэж.
Уи lэр соутlыпщыжыр,
Соплъми умыжыжьэ,
Ауэ шэчыгъуейуэ согъэшэч.

Хышхуэ лъагъуныгъэр
Къэукъубеяуэ
Си гур кхъуафэжьейуэ кърехуэкl,
Дуней сызытетыр
Схуэмыгъэбэяууэ,
Уэ сызэрыпщыщlэр къызеlуэкl.

Тут Заур • Нэгъыщэ: , , ,

Бэдынокъуэ – Тут Заур

Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Нартхэ ди лlы икъугъэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Чынтыр зи ныкъуэкъуэгъуи,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Хьэрхуэрэгъу игъуэткъэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
И зы пкъыгъуэри пкъыгъуищэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.

Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи,
И зекlуэнри къыщохьэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Ишми уанэ трелъхьэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Шы ныбэпхри щlекъузэ
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Зэщlекъузэри ношэскъэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.

Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи,
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Уэри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Нартхэ ди лlы икъугъэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Лlы хъуныр ношэсэкlри,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Шы пэбзийм кърихумэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Гъуэгу напщlэр елыгъуэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Хьэ самыр кlагуитlри,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
И бгъуитlым щоджэгумэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
И бгъэ гъэсагъитlри,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Ди щхьэм щофэразэмэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.

Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи,
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
И дамэ лъэныкъуэми,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Дыгъэшхуэр къыщопсмэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.
И дамэ лъэныкъуэми,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Уэсышхуэр къыщосмэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.

Уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи, уэ-уи,
Нартхэ ди Бэдынокъуэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Нартхэ ди лlы икъугъэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра,
Нартхэ гъуазэу къахонэ,
Уэ-ри-ра, уэ-ри-ра, уа-ри-ра.

Тут Заур • Нэгъыщэ: , ,

Мылъку куэд – Иуан Владимир

Уоооо, СССр-рыр щакъутэжым
Мылъку куэд къыхэсхащ,
Сыщылажьэу щыта лэжьапlэр
Тыкуэн защlэ сщlащ.

Ежьу:
Мылъкуфl, мылъкуфl
сиlэщ сэ фи ней,
Си гъунэгъуи софий, софий
Си жагъуэгъуи софий, софий
Си лъэпкъэгъуи, си хэкуэгъуи
Фи цlыхумэ, фи…
Мерседесыр си маршынэщ
Фепщэ фэ кlэфий,
lэгум, lэгум, lэгум, lэгум
Феуэт хьэнэфий.
Гуэншэрыкъым фыкъыхуэнэм
Сэ фэсщэнщ пщэдей, lэгужи, lэгужи
Къэмыфэр си бийщ.

Оооо, кlэмсэмолым сыкъыхэкlри
Партым сыхыхьащ,
Ди компартыр зэрадзэкlри
Бизнесмен сыхъуащ.

Ежьу

Оооо, сыхуэныкъуэкъым сэ зыри
Сызыхуейр согъуэт,
Си хъумакlуэм зегъэзыжри
Си бжэщхьэlум тетщ.

Ежьу

Оооо, зэзмыпэсрэ япэ къэсыр
Долларыр си куэдщ,
Сыхуей хъумэ уеблэмэ
Псынщlэу сыухуэнщ завод.

Ежьу

Оооо, лlибгъур зы джэдыгуми
Сэ сыджэдыгуибгъущ,
Сэ хэт къыздэджэгуми
Щысщ1ынщ гъащ1эм кlэбгъу.

Ежьу

Оооо, мерседесыр сыужэгъури
Волвэу зэсхъуэкlащ,
Бампlэщ бампэщ си гъунэгъури
Абы илlыкlащ.

Ежьу

Ооооу, сакъыхощыр сызыхэтым
Мылъкукlэ сыгъунэжщ,
Си пщlантlэпси зыри хэткъым
Ауэ си куэдыжьщ.

Ежьу

Иуан Владимир • Нэгъыщэ: , ,