А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Адыгэ Хабзэ — Иуан Владимир

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Адыгэ лъэпкъым тхэлъ ди хабзэ екlур,
Ди хабзэ дахэр дывгъэхъумэжыт.
Ар къытхуэнащи лъэпкъым ар и напэу,
Си къуэш си шыпхъухэ зедывгъэхьэжыт.

Къэхъуакъым зеи хьэщlэ щыдижагъуэ
Кlэлъызетхьэнущ абы дэ ди хабзэр.
Ар зэхимыщlэу къытхуэпсэлъэжlами
Зыдедгъэкlунущ ауэ демыубзэу.

Зэхедгъэщlэнкъэ хэти дызищlысыр —
Дылъэпкъ лlыгъэншэу дапщэщ щыщыщтари?
Димылъэпкъэгъуу ди хэку дыщэм исым
Унафэ тхуищlу лъэпкъыр демыса жи.

Дыпсэууэ щытмэ лъэпкъыр дызэкъуэту,
Щыlэнкъым зыри дэ къытпэлъэщыну.
Адыгэу щыlэр дызэкъуэувэжмэ
Насыпыншэныр абы деж щыдухынкъэ!

Иуан Владимир • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь