А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Адыгэ ныпым и махуэ

Зыри темытхыхьа

Фыкъэдаlуэ!
Мэлыжьыхьым и 25-м адыгэу дунейм тетым ягъэлъапlэр АДЫГЭ НЫПЫМ И МАХУЭР!
Адыгэ хэкум и Къэбэрдей щlыналъэм lуэхур зэрекlуэкlынур

11:30 – гупсынщlэзехуэхэм ныпхэр яlыгъыуэ Абхъазым и утым щызэхуосхэр.

12:00 – Гупсынщlэ зехуэхэм щlадзэри: Налщыч, Къундетей, Дыгулыбгъуей, Бахъсэн, Къэсейхьэблэ, Альтуд, Къалэкlыхь, Майскэ, Джулат, Арик, Тэрч, Александровская, Аргудан, Старый Черек, Ниж. Черек, Къэхъун, Нарткъалэ, Урвань, Налщыч къызэхакlухь.

16:30 – Гуащэней и утым лъэсхэр щызэхуос.

17:00 – Ленин и цlэр зезыхьэ уэрамым тетуэ цlыхухэр Гуащэней и утым щыщlэдзауэ Абхъазым и утым нэсыху докlуейхэр.
18:00 — «Адыгэ джэгу» Абхъазым и утым и дейж.

20:00 – Адыгэ ныпым и щlыкlэу Абхъазым и утым и дейж шэху уэздагъэхэр щlагъанэр.
lуэхухэм Адыгэ ныпхэр фlыгъуэ фыкъекlулlэ!

lэмал зэриlэкlэрэ мы хъыбарыр зэбгырывгъэкl!
Упщlэ зиlэхэм мы бжыгъэхэмкlэ зыпыфщlэ 8-964-041-24-68

Хъыбарыщlэ

Тетхыхь