А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Адыгэ пщынэ — Ислъамый

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Адыгэ пщынэу lэпэ пшlыкlуитlур узызэхэсхырэм зысыфэмыlажь,
Пщынэо нагъом узызэкlищрэм слъэпкъ уримакъэу тамэр къызгуакl.

Жъыу:
lэпэ пшlыкlуитlур къегъэгущыlэ пщынэо нагъом зэ тежъугъэдэlу,
Адыгэ пщынэм ымакъэ дахэ зэрэдунаеу зэхарегъауи,
Адыгэ пщынэм ымакъэ дахэ зэрэдунаеу зэхарегъэх.

Адыгэ пщынэу пщынэ lэпабэр угъэтхэ макъэу удэхэ дэд
Ным ишlулъэгъоу гугъэпlэ шъабэр тым икlэлэгъоу непи къыпхэт

Жъыу

ИСЛЪАМЫЙ • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь