А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Бэзэр гъащlэ — Иуан Владимир

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Цlыхубз гъащlэр гугъущ, насыпи
Зиlэ куэд, жи, къыфхэмыт, жи.
Псэукlэщlэм сыхьэтыпи
Фэ псэхупlэ къывимыт, жи,
Фэ псэхупlэ къывимыт, жи.

Бэзэр гъащlэр ди лъым хапщэ,
Цlыхухэр дащlыр дэ хъунщlакlуэ,
Зи насыпыр хъуащ дыгъуакlуэ,
Имыlэжу унэлъащlэ къытенари мыфыз мащlэ
Ди гъуэгущхьэlухэм щыщlэращlу.

Бэзэр щlыби вэкзал щlыби
Лъэ увыпlэ имыlэжи,
Нэм илъагъур цlыхущ, маршынэщ —
Яхэмытыр мэгуlэжыр,
Яхэмытыр мэгуlэжыр.

Бэзэр гъащlэр ди лъым хапщэ,
Цlыхухэр дащlыр дэ хъунщlакlуэ,
Зи насыпыр хъуащ дыгъуакlуэ,
Имыlэжу унэлъащlэ къытенари мыфыз мащlэ
Ди бэзэрхэм щыщlэращlу.

Выми шыми яхуэшэнкъым
Фэ хьэпшыпу къефлъэфэкlыр.
Хэт и лъакъуэр къигъэшауэ,
Хэти и тхыр къыдишауэ
Фыслъагъухукlэ мэхъу си жагъуэ.

Бэзэр гъащlэр ди лъым хапщэ,
Цlыхухэр дащlыр дэ хъунщlакlуэ,
Зи насыпыр хъуащ дыгъуакlуэ,
Имыlэжу унэлъащlэ къытенари мыфыз мащlэ
Ди гъуэгущхьэlухэм щыщlэращlу.

Цирк утыкур хуит къыфхуащlми
А сыхьэту бэзэр фщlынкъэ,
Фщэ хьэпшыпхэми я уасэр
Бгъукlэ, пщlыкlэ дэфхуеинкъэ,
Бгъукlэ, пщlыкlэ дэфхуеинкъэ.

Бэзэр гъащlэр ди лъым хапщэ,
Цlыхухэр дащlыр дэ хъунщlакlуэ,
Зи насыпыр хъуащ дыгъуакlуэ,
Имыlэжу унэлъащlэ къытенари мыфыз мащlэ
Ди бэзэрхэм щыщlэращlу.

Фэ гугъуехьыр зыхэвмыщlу
Фщэ хьэпшыпхэм къыщlэфхари
Ирагъэкlыр фи lэмыщlэм
Фымыщlэхэу изыхар, жи,
Фымыщlэхэу изыхар, жи.

Бэзэр гъащlэр ди лъым хапщэ,
Цlыхухэр дащlыр дэ хъунщlакlуэ,
Зи насыпыр хъуащ дыгъуакlуэ,
Имыlэжу унэлъащlэ къытенари мыфыз мащlэ
Ди бэзэрхэм щыщlэращlу.

Фхъумэжынумэ фи жыпыр
Хэфлъхьэ занщlу гъущl решоткlэ,
Сыту жыпlэмэ — хъумакlуэм
Яlыгъ бжэlух гъущl lэтворкlэ,
Яlыгъ бжэlух гъущl lэтворкlэ.

Бэзэр гъащlэр ди лъым хапщэ,
Цlыхухэр дащlыр дэ хъунщlакlуэ,
Зи насыпыр хъуащ дыгъуакlуэ,
Имыlэжу унэлъащlэ къытенари мыфыз мащlэ
Ди бэзэрхэм щыщlэращlу.

Ди цlыхубзхэ, фызэрымышхыу
Хабзэ гъуэр дытевгъэувэжыт.
Щымыхъунукlэ дымышхэу
Дыкъэфлъхуащи фэ дыфпlыжыт,
Дыкъэфлъхуащи фэ дыфпlыжыт.

Бэзэр гъащlэр ди лъым хапщэ,
Цlыхухэр дащlыр дэ хъунщlакlуэ,
Зи насыпыр хъуащ дыгъуакlуэ,
Имыlэжу унэлъащlэ къытенари мыфыз мащlэ
Ди бэзэрхэм щыщlэращlу.

Иуан Владимир • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь