А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Чэрты Исмел и гъыбзэ — Гъукlэлl Жыраслъэн

Тетхыхьауэ 4
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Диныр динщи мэкlуэдыж ар — жызыlахэр дэнэ кlуэжа?

Динкlэ пашэхэр зэхуахуысри ГПУ-м щаугъуеящ,

lэдэм цlыплърэ Мэзан плъыжьрэ чэбанылъри ирафащ.

Къалэдэсхэмэ зыфlцыхуыжтэмэ ибэ жылэу фыкъэнаи.

Гуэбал и къуэурэ дэ ди Хьудэ, Чэрты и къуэурэ ди Исмел,

Дунеишхуэри къутэжыхукlэрэ фытхэтынуи дигугъаи.

Абрэдж дицlэурэ бгым дыздисым уанэгу щхьэнтэри ди пlэщхьагъщ,

Пlэщхьагъ щабэр зигу пымыкlри азылыхьым бгъэдэкlащ.

Школ жаlэу ирагъащlами розэ дахэхэр щагъэкlащ,

Мэжджыт лъапlэурэ едгъэщlами дэ шыпсыранэр икlэжащ.

Хьэкlырэ и къуэмэ шыгъуэ дахэр чэтмэныщхьэм ныщегъэджэгу,

Чэрты и къуэри къывдэджэгуурэ коммунистхэр фиухаи.

Чэрты и къуэурэ ди Исмелым кlэрахъуэшэр нырегъэлъэлъ,

Пулымотым а къилъэлъа мыгъуэм Хьэкlырэ и къуэр lуигъэкlащ.

Гъукlэлl Жыраслъэн • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхьауэ 4 “Чэрты Исмел и гъыбзэ — Гъукlэлl Жыраслъэн”

Тетхыхьа balqar.tama
Щатхар 22.01.2013 - 16:43

Динкlэ пашэхэр зэхуахуысри ГПУ-м щаукъуеящ

Тетхыхьа Хъумакlуэ
Щатхар 22.01.2013 - 16:47

Упсэу, balqar.tama.

Тетхыхьа Али
Щатхар 12.02.2013 - 00:47

Динкlэ пашэхэр зэхуахуысри ГПУ-м щауГЪУеящ

Тетхыхьа Хъумакlуэ
Щатхар 12.02.2013 - 00:52

Упсэу, Али

Тетхыхь