А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Джары шlулъэгъур — ИСЛЪАМЫЙ

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Уищхыпэ шъабэр укъызэсыптрэм,
Сыбгъэгу тыгъэр щызэпэшlэты.
Нэплъэгъу закъор о къызэсфэпшlрэм,
Быбы сшlоигъоу сыгу зыкъиlэты.

Жъыу:
Джары шlулъэгъур зыфэдэ шъыпкъэр
Ар къагъагъэбэмэ ахэхъокlыгъ,
Джары шlулъэгъур зыфэдэ шъыпкъэр
Ар гугъэ lэшlумэ ахэшlыкlыгъ.

Сигъашlэ мафэ къин къысфэхафэмэ,
Псынкlэ къысщэхъу о укъэзгъотмэ.
Сыгъогу чыжьэм сэ сызтехьажьрэм,
Сиlоф къыздэхъу о сыбгъэкlуатэмэ.

Жъыу

Усымылъэгъумэ гукlэ сыплъэхъу,
Дахэуи щыlэр къыпфэсэгъадэ.
Узэрэслъагъум быбэ гъусагъэу,
Гущыlэ дахэмэ гукlэ сэлъэгъу.

Жъыу

ИСЛЪАМЫЙ • Нэгъыщэ: ,

Тетхыхь