А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Гушыlэ уэрэд – Нэхущ Чэрим

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Гъатхапэ дахэурэ гугъэ пхуэсщlат,
Сыкъэбгъэгугъи хуэдэу сфlэщlат.
Дызэрыщlат, дызэпсэлъат,
Дызэхуэзэнуи псалъэ зэттат.

Нэхъыфlу щыlэр зыхуэзгъэфащэ,
Къысхуэгъэфащи дыкъыздэгъафэ.
Хьэщlыкъ сыпщlащ, сыногуэкlуащ,
Сщlэнур сымыщlэурэ сыкъэбгъэнащ.

Сэ уи lэщlагъи сыщlэмыупщlэ,
Лэжьапlэ lуэхуи ухуэзмыгъей,
Данэху данапlэм ухэзгъэсынкъэ
Си дахэр гъусэ къысхуэхъу къуэдей.

Гурыщlэ lэфlкlэрэ дыкъыздэуджу
Зэгъусэу къафэр етшэщэгъат,
Уи нэр нэгъуэщlым ныщытеплъызэм
Гурыщхъуэ сщlыхэри нэгум щlэкlащ.

Си лъагъуныгъэм и фащэ дахэр
Сыпхуехъуэпсаурэ ныпщыстlэгъат,
Пщlыхьым сыхэтурэ зыкъыщысщlэжым
Си жэщым махуэр хэзгъэгъуэщат.

Мы си нэр си псэр дэпхьэхыфами
Гум зыкъещlэжри гъащlэм хуопэж,
Гъатхэм дэщlыгъуурэ сыкъогъэгъэжри,
Схуэфэщэн гъусэ и лъыхъуэ сожьэж.

Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , , ,

Тетхыхь