А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

И анэ еплъи ипхъу къашэ — Хьэмырзэ Азэмэт

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player
Псалъэхэр зытхар Журт Биберд
Макъамэр зытхар Пшынокъуэ Б.

Хъуащ си къэшэгъуи, зыбжанэ щlауэ,
Цlыхум хуэмыхьыр ди деж сагъэхь.
Сщlынур сымыщlэу нобэ щыкъуанэ,
Къуажэ фызыжьым саныхоплъыхь.

Ежьу:
И анэ еплъи ипхъу къашэ — адыгэ псалъэжь!
Фыз къыщытшэм утщогъупщэж, уой.
И анэ еплъи ипхъу къашэ — адыгэ псалъэжь!
Фыз къыщытшэм утщогъупщэж.

Нанэхэр дыщэщ, дагъуэ ямыlэ,
Укъимыкlуэту малъхъэ захуэщl.
Екlухэщ, зэкlужхэщ хуэдэ щымыlэ,
Уи нэр уфlыцlи lэпэ яхуэщl!

Ежьу

И анэм ещхьу къэсшащ нысащlэ,
Ныбжьэгъухэм жаlэ: «Къыхиудащ»!
И жьэр зэщlихым дыкъыхегъащlэ,
Жьантlэри пасэу плъапlэ тфlищlащ.

Ежьу

Сщlащ сэ щхьэгъусэ зыбжанэ щlауэ,
Цlыхум хуэмыхьыр абы сегъэхь!
Ещхькъым нысащlэр зыкlи и анэм,
Уфlэфlыхункlи щlы уэ хэплъыхь!

Ежьу

Хъуащ си къэшэгъуи, зыбжанэ щlауэ,
Цlыхум хуэмыхьыр ди деж сагъэхь.
Сщlынур сымыщlэу нобэ щыкъуанэ,
Къуажэ фызыжьым саныхоплъыхь.

Ежьу

Хьэмырзэ Азэмэт • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь