А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Инаркъуей мафlэсым и уэрэд — Тхьэгъэлэдж Мурат

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Уэзырхэ Нахъуэми
Хьэщlэ къыхуокlуэ,
Хьэутий нокlуэри
Шыхэр щlетlыкlкъэ.

Ибг щlэтlыкlауэрэ
Елдар мэпщафlэ,
Фадэ нэхъыфlхэри
Борэ къахуехькъэ.

Щоджэн Елмырзэри
Уи ныбжьэгъу гупсэ,
Нышыр къахуихьри
Жэрэ къэсащ-тlэ.

Дыщэ lэлъынри
Дэпым егъэлъейкъэ,
Улъэрэ-лъейуэ
Хьэжмуд къэсащ-тlэ.

Тумэ Хьэтlытlэри
Уи зэхэзежэщ,
Хьэжмуд дэжыхукlэ,
Аркъэхьэ макlуэ.

Ныбэжь Бэчырми
Ахъшэ кърехкъэ,
Абдж нэщl къыдехри
Алий къыдокl-тlэ.

Уэзырхэ пщlантlэм
Сэмэвар щагъэувкъэ,
Фызыжь увахэри
Джабэм йожэкl-тlэ.

Тумэ Хьэжбейри
Уи цlырыхъущlэщ,
Сэмэвар lэрыщlри
Щыблэм икъутэ!

Тумэ Тlатlымри
Зэрынэзакъуэ,
Нахъуэ изакъуэ
Щэ дигъэсащ-тlэ.

Шэрий Къасымри
Сабырщlэгъейщ-тlэ,
Уэзырхэ дгъейуэрэ
Къуажэр тфlисащ-тlэ.

Мэкъуо Жамботри
Уи фlыцlагъэшхуэщ,
Шэрий хьэблэшхуэри
Фlыцlагъэм щlащтэ!

Шэрий lэуесри
Зэрыхуэlушэ,
Ислъэмей шухэри
Къызэрохьэх-тlэ!

Мэкъуо Жамботри
Уи лlы мылажьэщ,
Сытхэр ди лажьэу
Дыкъебгъэсэкlрэ?!

Мэкъуо Хьэмышэри
Уи молэ нэпцlщ-тlэ,
Къумыкъу тхьэгъэпцlым
Дигъэунэхъуащ-тlэ!

Тумэ Бэрокъуэми
Пхъэхэр къефыщl-тlэ,
Хьэблэ фызыжьхэми
Зогъэфыщlыж-тlэ!

Шэрий Тlырыгури
Хъыдан бгырыпхкъэ,
Фызыжь бгырыпххэри
Мафlэм хисхьащ-тlэ!

Дзыгъур хывитlри
Бэкхъым къыщожьэ,
Шыл гъэжьа фшхынумэ
Уэзырхэ фыкlуэ!

Псыншэхэ Шокъуэри
Дамыгъэ тедзэщ,
Мафlэм зытеддзэурэ
Тlэщlэлъэтащ-тlэ.

Шогуэ ефэндыжьми
Хьэжыгъэр къешэч-тlэ,
Дэ тхуэмышэчри
Уэзырхэ Нахъуэщ.

Уэзырхэ Нахъуэри
Дыжьын къамэшхуэщ,
Уиадэшхуэ и хабзэри
Къэбублэжащ-тlэ!

Хьэткъут зэшитlри
Уи фыз къэмышэщ,
Ямышэжынри
Хьэсибат къыхукlуэ!

Ныбэжь Къасботри
Ди къуажэ гъуощ-тlэ,
Хьэблэ фызыжьхэм
Гъуэгыу къажыхь-тlэ.

Шэрий Даутри
Уи пцlыlуэпцlышэщ,
Инарыкъуей унэхэр
Зэрагъэпцlыж-тlэ.

Тхьэгъэлэдж Мурат • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь