А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Къандес джэгу – Нэхущ Чэрим

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Мастэкъуаншэ щlыкlэу
Зэпытlыгъщ къандес,
Зэхуэдитl итщlыкlыу
Дэ дызэбгъэдэсщ.

Ежьу:
Лъагъуныгъэр си псэ
Ар мыкъандес джэгу,
Дыкъызэрыгъапцlэу
Дыздумыгъэджэгу.

lэфlыкlэ нэхъыфlыр
lэнэм къытызох,
Хэмыту-хэмыту
Жыпlэурэ сlыбох.

Ежьу

Уэ сыкъэбгъапцlэну
lэмал къогупсыс,
Сэ ди лъагъуныгъэм
Щэхуу согупсыс.

Ежьу

Къандес къэпхьэхуныр
Сфlэмыгъэщlэгъуэн,
Си гур пхьэхуфащи
Ар нэхъ гъэщlэгъуэнщ.

Ежьу

Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь