А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Къэбэрдей жэщтеуэм и уэрэд — Къардэнгъущl Зырамыку

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Жэщтеуэмэ и хъыбар пэжыр вжесlэнщ,
Аи-ей, вжесlэнщ.
Къэбэрдеймэ фи жэщтеуэжьыр лlыгъэжьт,
Аи-ей, лlыгъэжьт.
А махуэм ди къэбэрдейри шуужьт,
Аи-ей, шуужьт.
Дунеижьым дэ щытлъэгъуа хабзэр диlэжкъым,
Аи-ей, диlэжкъым.
Дэ ди мэлри Къуреижь губгъуэм къыщыхъурт,
Аи-ей, къыщыхъурт.
Дэ ди шыбзми Сэтей щхьэпцlанэр я хъупlэт,
Аи-ей, я хъупlэт.
Ди нобэми ар жьэпкъыжь щхьэпцlанэкlэ дохъуэжыр,
Аи-ей, дохъуэжыр.
«Хъункъым!» жари дэ ди къэбэрдейри мэхасэ,
Аи-ей, мэхасэ.
Зэхуосри бжыщхьэ гуэрэнти мэувыр,
Аи-ей, мэувыр.
Къэбэрдейри Жэнхъуэтыпщым федэlуркъым,
Аи-ей, федэlуркъым.
Фи lэмыщlэм къимыхуэххэнум фыщlокъур,
Аи-ей, фыщlокъу.
Къэралыжьмэ дэ деныкъуэкъункlэ дымащlэщ,
Аи-ей, дымащlэщ.
Дунеижьым дэ щытлъэгъуа гъащlэм дыхулlэ,
Аи-ей, дыхулlэ.
Напэ диlэу дэ дызэрылlэнур нэхъыфl,
Аи-ей, нэхъыфl.
«Хъункъым!» жари дэ ди Къэбэрдейри мэшэс,
Аи-ей, мэшэс.
Зэщlошасэри мы Къетыкъуей тlуащlэми ныдохьэ,
Аи-ей, ныдохьэ.
Зэрохьэхри Къуреижь губгъуэм щогъуэлъыр,
Аи-ей, щогъуэлъыр.
Къарэхьэлъкъмэ я пащlэкlитlыр къуацэгут,
Аи-ей, къуацэгут.
А махуэм я lэбжьыбитlыр я пщалъэт,
Аи-ей, я пщалъэт.
Дзэхушэр къаlурылъэлъу мэзауэ,
Аи-ей, мэзауэ.
Зэуапэри Къурей къалэжьым щаублэ,
Аи-ей, щаублэ.
Зауэкlэри Шупщыlэ къалэм нагъэсыр,
Аи-ей, нагъэс.
Я чылисэм уэркъыгъуэ е бзаджэр ирехыр,
Аи-ей, ирех.
Я лъахэми лъыпсей жагъуэри щагъажэ,
Аи-ей, щагъажэ.
Дэ ди дзапэр бжьэрыбжьей хабзэу мэджэгур,
Аи-ей, мэджэгу.
Дэ ди дзакlэри надэджэгуххэурэ яфlокlуэ,
Аи-ей, нафlокlуэ.
Нэхущым лъыгъей мафlэри къытщlэблэт,
Аи-ей, къытщlэблэт.
Инэралым и табын щэхур къыкъуешыр,
Аи-ей, къыкъуешыр.
Мыдэкlэрэ дэ ди шыншэ лъэсыр щозауэ,
Аи-ей, щозауэ.
Пщы ябгэр инэрал пакъэм хуохулlэ,
Аи-ей, хуохулlэ.
Пащтыхьыжьым дэ дыкъигъэщlакъым жери мэдалъэ,
Аи-ей, мэдалъэ.
Топышхуэри зи пщыlэ бжэlум щагъауэ,
Аи-ей, щагъауэ.
Зэуэгъуэм зи цей джэхушхуэр зи афэ,
Аи-ей, зи афэ.
Тхьэпцlащхъуэмэ и джэдыкlафэри зи фоч,
Аи-ей, зи фоч.
Дыщэшмэ къыхалъэфыгъэри зи гъуазэ,
Аи-ей, зи гъуазэ.
Фоч гъуазэми щlэмыпсэхужурэ мэзауэ,
Аи-ей, мэзауэ.
Офицару цеищхъуэ кlэщlри хигъащlэщ,
Аи-ей, хигъащlэт.
Фоч кlэщlурэ и lэщэ лейри къыдихщ,
Аи-ей, къыдихщ.
Офицарурэ къуентхъым щlэнэцlри щхьэщихут,
Аи-ей, щхьэщихут.
Ипэ къихуэри табыныжьыгумэ щыфlебз,
Аи-ей, щыфlебз.
Урысыбзэкlэ яхэхъуэныхьурэ мэзауэ,
Аи-ей, мэзауэ.
Рэзиныбжьми мазибл и зауэмэ хэмыкl,
Аи-ей, хэмыкl.
Рэзиныбжьми мазибл и зауэмэ хэмыкl,
Аи-ей, хэмыкl.
Ар езыри хэтхэ ящыщ жыпlэмэ Хьэмырзэщ,
Аи-ей, Хьэмырзэщ.

Къардэнгъущl Зырамыку • Нэгъыщэ: ,

Тетхыхь