А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Нэ фlыцlэ — Аслъэн lэсият

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Лъагъуныгъэр мыдахагъэ,
Лъагъуныгъэри мыlеягъэ,
Си псэм lэфlурэ уилъагъуащ иджы уей.

Сыту гуащlэ лъагъуныгъэр,
Сыту фlыщэурэ къигъэщlатэр,
Си псэ закъуэри – уэ зыра мыгъуэщ уей.

Пшынэ макъыр гум сфlыхохьэ
Псэм хэхьаурэ лъагъуныгъэр,
Уэ пхуэсщlатэкъэ си нэ фlыцlэ жи уей.

Бэлътоку кlапэр хызодыкlыр,
Си нэпситlыри къысфlыщlэкlыурэ,
Си нэ фlыцlэри сфlэбгъэкlащ иджы уей.

Услъагъуну си нэр къокlыр,
Услъагъунууи си фэр покlыр,
Апхуэдахэурэ сыфlэкlащ иджы уей.

Сыкъыщlокlыри – мазэм соплъыри.
Сыщlохьэжыри – согъуэлъыжыри.
Семызэгъурэ нэху секlащ иджы уей.

Си нэ фlыцlэри яфlэдахэкъым,
Щlалэ дахэри зыми ядэркъым.
Псэм фlэlэфlыри – нэм фlэдахэщ жи уей!

Аслъэн lэсият • Нэгъыщэ: , , ,

Тетхыхь