А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Нысащlэ – Шал Хъусен

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Нобэ ди махуэщ, ди хьэгъуэлlыгъуэщ,
Уи нэгум нурыр къырех, си дахэ.
Дунейм нэхъ лъапlэу темыт зы фlыгъуэ,
Мэгъагъэ ди псэу зэрыгъуэтахэр.

Ежьу:
Уэ сыпlуплъэхукlэ къолъэтыр си гур,
Апхуэдэу нобэ щхьэ удэхащэ!
Дэ ди гуфlэгъуэр имыхуэ уэгум,
Полыдыр дыгъэм адыгэ фащэр.

Нэхъ дахэ теткъым уэр нэхъ мы щlыгум,
Сэ гъащlэу сиlэр тыгъэ пхуэсщlынущ.
Уи лъагъуныгъэ хыхьащи си гум
Сэ сыпсэухукlэ ар згъэпэжынущ.

Ежьу

Ныбжьэгъуу диlэр дэ къыддогуфlэ,
Гъэнщlауэ хъуэхъукlэ яlэтыр джэгур.
Сыхуейщ ухъуну уэ насыпыфlэ
Имыкlыу гуфlэр, си псэ, уи нэгум.

Ежьу

Шал Хъусен • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь