А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Рая — Теунэ Джэмал

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Ей ныбжьэгъуфlхэ,сэ нобэ сожьэ
Къулыкъу къэралым хуэсщlэну
Службэр къэзухыу,къэзгъэзэжыхукlэ
Рая схуэфхъумэ еееей

Мы шэлоныжьма,мы шэлоныжьма
Дынырагуашэрэ еееей
lэпкълъпкъу сиlэм,уи лъэгъуныгъэм
Зыриугуэшакъэ еееей

Уи lалъын цlыкlури,уи lалъын дахэри
Уи мыщlэ закъуэщ Рая
Уэ зы цlыкlу закъуэрщ фlыуэ слъагъуари
Сыкъэгъэпэжыт еееей

Уи пшынэ фlыцlэри,уи пшынэ дахэри
Уогъэшэрашэ Рая
Службэу сыздашэм,хъыджэбз слъагъухукlэ
Уэра сфlэщlынущ сэ

Фэеплъ бэлътокуу уэ къызэптари
Жыпым къызохыр Рая
Сеплъыхукlэ слъагъур Уэра къысфlэщlу
Зэманыр макlуэ еееей

Службэу сыздэкlуэм письмоуэ накlуэр
Уэра сфlэщlынущ нэзытхыр
Тхылъымпlэ кlапэм ущымысхьыну
Рая солъэlур еееей

Уи lэлъын цlыкlура,уи lэлъын дахэри
lэпэм lэрокlырэ еееей
Начыхьыр уиlэу лlым удэкlуэхукlэ
Сыппымыкlыну еееей

Укъыспэплъэну сыбгъэгугъащи
Си гур згъэфlынущ Рая
Гъуынапкъэм си нэр темыплъэкъукlу
Сэ фlыу схъумэнущ еееей

Си гур бгъфlыхукlэ,службэр псынщlагъэу
Сэ есхьэlынущ Рая
Къэрал гъунапкъэр сэ фlыу схъумэну
Узогъэгугъэр ееееей

Теунэ Джэмал • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь