А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Си адэ — Тхьэгъэлэдж Светланэ

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Си адэ, сыпхуэзэхукlэ уэ ущэхущ,
Ауэ уэ уи гур къызопсалъэ гуапэу.
Уэ уи псэм си дунейр къысхуегъэнэху,
Дэнэ сыкlуами сщlыгъущ шы гъусэ лъакъуэу.
Сэ си щхьэм уи lэ пхъашэр къыдэплъамэ
Къысфlощl нэхъ щабэ lэ дунейм щымыlэу,
Уи нэгур гуфlэу зэ укъысlуплъамэ
Зызолъытэж насып мыухыр сиlэу.

Ежьу:
Си адэу фlыуэ слъагъуу си гур зей,
Сыхуейщ сэ куэдрэ укъысщхьэщытыну.
Нызохь си лъэlур ди тхьэу Тхьэшхуэм дей
Зыгуэркlэ сэ уи жагъуэ сымыщlыну.

Си адэ, зэпымыууэ укъыттетщ
Си сабиигъуэм и псынащхьэ къабзэу.
Къару мыкlуэщlыр сэ абы къызет,
Мы дуней гъащlэм щызесхьэ хабзэр.
Бын лъагъуныгъэр щызэхэзмыщlа
Сэ къэзгъэщlам зы махуэ закъуэ сщlэжкъым.
Уэращ си лъагъуэр кууэ хэзышар,
Ар сокlу си гъуазэу уи псалъэ пэжхэр.

Ежьу

Тхьэгъэлэдж Светланэ • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь