А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Си Адыгэ Хэку – Хъуран Азэ

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player
Псалъэхэр зытхар Бэлъкъэр Фоусэт

Хамэ щlыпlэ жыжьэм сэ сыщыlэу,
Согупсыс си гъащlэм и пщэдейм.
Сэ мыбы щызиlэ гъащlэр щlыlэщ,
Сызэхэх, си хэкуу Адыгей.

Ежьу:
Адыгей, Адыгей, зи махуэр дыщэпс Адыгей,
Си дуней, си дуней, си гум укъыщопс Адыгей!

Сэ мы щlыпlэм гъащlэр щысхьыну,
Къанэ къызжаlауэ щытыгам
Сыкъэнэнкlи хъунт сынасыпыфlэу,
Адыгер си гъусэу узиlам.

Ежьу

Си анэр, си адэр уэзыракъэ,
Си гум и уэрэдыр уэзыращ,
Уэрэд дахэр сэ уэ пхузоусыр,
Лъагъуныгъэ мыухыжыр уэрщ.

Ежьу

Си гущlапlэу бгыжьхэм псы къелъэм,
Я джэ макъыр къоусыр си деж.
Сыныхуокlуэ сэ уи анэ lэплlэм,
Пхуэсщlа лъагъуныгъэр быдэу мэж.

Ежьу

Хъуран Азэ • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь