А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Си Къэсэй — Нэкlас Анжеликэ

Тетхыхьауэ 2
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

О уишыгъо цlыкlу гущэр
Зэрэ нэтlэ гъунджэр.

Гъунджэм тызэдиплъэзэрэ
Шlу зысэбгъэлъэгъуи,
Сыбгъэунэхъугъи си Къэсэй.

Къалэм дэсы кlалэхэми
Гъэзетыр хауты.

Сянэ къылъфыгъищы гущэм
Скlышъораутыгъэ,
Хэмыкlокlэжьыни гущэ сэ.

Тыгъужъы Якъубэ гущэм
Пчыхьэм джэгур къешl.

Си Къэсэир къытыращи
Къызыщырагъашlэм
Сыкъызэхэфагъэ гущи сэ.

Унэми сыращы гущэ
Хьакlэщым сащэжь.

Ер сызыфащэжьы гущэр
Мыстхъэ пхъэтэкъэжъы
Пlэкlорыгум исы гущэ сэ.

Си дэнэ шарыфы гущэр
Пшъэми къесэщэкl.

Гум имылъы аплlы гущэр
Рысагъэщэкlыгъэ,
lаджалэ сфэхъугъэ гущэ сэ.

Си насыпыр къыхьырэми
Былымым егъот.

Сэркlэ шъо жъугъотыгъэ гущэу
Сомэ тыжьын шъищыр
Хьадэlусы шъошlы гущи шъо.

Нэкlас Анжеликэ • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхьауэ 2 “Си Къэсэй — Нэкlас Анжеликэ”

Тетхыхьа Динарт
Щатхар 29.01.2013 - 08:05

О уишыгъО ц1ык1У гущэр…

…Ш1у зЫсэбгъэлъэгъуи…

Пчыхьэм джэгур къеш1…

Пшъэми къесэщэк1…

Тетхыхьа Хъумакlуэ
Щатхар 08.02.2013 - 01:24

Тхьауегъэпсэу, Динарт

Тетхыхь