А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Си лъэпкъ — Эльдар Айдэмыр

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Кавказ зауэжьым хэхэс уэ уищlри
Бэлыхьу мащlэ умышэча,
Хыумых уэ гугъэр уи адэжь и щlым —
Гугъуехьу дапщэ къызэбнэкlа.

Ежьу
Си хэку дахащэу мы си щlыналъэр
Щырет мэмыру, уей,
Мы си гум ину си лъэlу щызгъафlэр —
Ирехъу уахътыншэ уей.

Уэ плъэгъуа гуауэм дерс къыхэпхахэр
Адыгэ лъэпкъым уи жыр мэlухущ,
Гуфlэгъуэ ину къохъулlэжахэр
Уи бэшэчагъым къыпхуихьа щlыхьщ.

Ежьу

Си лъэкъ лlыхъужьым зыкъэпщlэжауэ
Уи лlыгъэ фащэр зыщотlэгъэж,
Пащтыхь лъыифхэм ирахужьауэ
Хэхэс хъуа бынхэр къызэщокlуэж.

Ежьу

Лъапсэрыхь зауэм ирикъухьахэр
Уи нып удзыфэм щlэгъэувэж.
Уи намыс дахэр къэпlэтыжауэ
Адыгэ лъахэм зыдэужьыж.

Ежьу

Эльдар Айдэмыр • Нэгъыщэ: , , ,

Тетхыхь