А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Сыножьэр уэ зым — Нартокъуэ Мухьэмэд

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Дыгъэпс нурыр тредзэр ди щlыгу,
Пшагъуэ-пшагъуэу укъохьэ уэ сигу.
Сыхуэзэшу уи теплъэм сокlуэкl,
Удзгъэгъауэ мы си гум укъокl.

Ежьу:
Лъагъунугъэ мафlэу
lэфl джэгур зыгъафlэм
Сыножьэр уэ зым,
Сэ къысщохъу телъыджэ
Псэкlэ сыпкlэлъыджэу
Сыпхуэзэу уэ зым.

Псэм фlэlэфlыр уэращ, дахэкlей,
Сыпхуэзэну сыхуейщ сэ пщэдей,
Ауэ махуэр кlэщlыщэу къыщlокl,
Гупсэхугъуэм аргуэру сыблокl.

Ежьу

Кlуэнущ гъащlэр, дымыщlэу блэкlынщ,
Махуэ къэскlэ уэ сигу укъэкlынщ,
Дыгъэпс нурыр ди щlыгу къыщепсыху
Мы уэрэдыр бжесlэнщ сыпсэуху.

Ежьу

Нартокъуэ Мухьэмэд • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь