А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Сызэхэх – Нэхущ Чэримрэ Тхьэгъэлэдж Светланэрэ

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Ущызмылъагъукlэрэ сэ
Си гум укъокlри уэ,
Псынэпсу къабзэурэ
Си гур уэ пхуэкъабзэурэ
Сыту фlыщэу сэ услъэгъуа,
Псынэпсу къабзэурэ
Си гур уэ пхуэкъабзэурэ
Сыту фlыщэу сэ услъэгъуа.

Удз щхъуантlэ дахэхэм сэ
Сахэту къыщызокlухь,
Сыногупсысурэ
Си гум укъэкlыжмэ
Мы си нэпсхэр сэ къысфlыщlокl,
Сыногупсысурэ
Си гум укъэкlыжмэ
Мы си нэпсхэр сэ къысфlыщlокl.

Сызэхэх, сызэхэх,
Сызэхэхи уи гум сыкъэгъэкl.
Зыхызох, зыхызох,
Зыхызохри си гум усхуимыкl.

Уэ укъэслъыхъуэурэ сэ
Си гъащlэр псыуэ йожэх,
Нэпсу щlэзгъэкlри
Уэ умылъагъуми
Нэгъуэщl мыхъуми зэ сызэхэх,
Псынэпсу къабзэурэ
Си гур уэ пхуэкъабзэурэ
Нэгъуэщl мыхъуми зэ сызэхэх.

Сызэхэх, сызэхэх,
Сызэхэхи уи гум сыкъэгъэкl.
Зыхызох, зыхызох,
Зыхызохри си гум усхуимыкl.

Нэхущ Чэрим, Тхьэгъэлэдж Светланэ • Нэгъыщэ: , , ,

Тетхыхь