А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"а"-кlэ къригъэажьэхэр

Нэ фlыцlэ — Аслъэн lэсият

Адыгэ уэрэд — Хьэтыхъу Эдуард

Ар си къэшэнщ — Тут Заур

Бжьыхьэ жэщ — Аслъэн lэсият

Лъагъунугъэ — Быщтэкъо Азэмэтрэ Нэхущ Чэримрэ

Си лъэпкъ — Эльдар Айдэмыр

Лъагъуныгъэ щхьэхуитыншэ – Тхьэкlумащlэ Аслъэн

Си адэ — Тхьэгъэлэдж Светланэ

Ным иорэд – Хъуран Азэ

Си Адыгэ Хэку – Хъуран Азэ