А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"б"-кlэ къригъэажьэхэр

Бэдынокъуэ – Тут Заур

Бжьыхьэ жэщ — Аслъэн lэсият

Гъатхэ уэшх — Бэрэгъун Марианнэ

Лъагъунугъэ — Быщтэкъо Азэмэтрэ Нэхущ Чэримрэ

Истамбылакlуэ — Мысостышхуэ Пщызэбий (БЖЬАМИЙ)

Уадэжьы сыкъыпфыкъокl — Барцо Руслъан

Бжьыхьэ гъуэплъым псалъэу къыхэсха — Нэхущ Чэрим

Шапсыгъэ пшъашъэ сэ шlу слъэгъугъ — Барцо Руслъан

Гум къахихрэр зы нэбгыр — Барцо Руслъан

Орэдым гур егъэбагъо — Барцо Руслъан