А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"дж"-кlэ къригъэажьэхэр

Рая — Теунэ Джэмал

Джары шlулъэгъур — ИСЛЪАМЫЙ

Бжьыхьэ — Теунэ Джэмал

Уэшх — Теунэ Джэмал

Уэ зызызакъуэ — Джатэрывэ Нэурыз

Дауэ хъуну — Джэрыджэ Мурат

Дэ адыгэу дыкъалъхуащ ― Джэрыджэ Аслъэн