А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"гъу"-кlэ къригъэажьэхэр

Азэпщ и къуэ Гъудэберд и уэрэд — Къардэнгъущl Зырамыку

Чэрты Исмел и гъыбзэ — Гъукlэлl Жыраслъэн

Гъущlыпсэ и уэрэд — Къардэнгъущl Зырамыку

Гъуэгу жыжьэ ― Беслъэней Рената