А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"м"-кlэ къригъэажьэхэр

Инаркъуей мафlэсым и уэрэд — Тхьэгъэлэдж Мурат

Мылъку куэд – Иуан Владимир

Уэзы Мурат — Тут Заур

Гъатхэ уэшх — Бэрэгъун Марианнэ

Истамбылакlуэ — Мысостышхуэ Пщызэбий (БЖЬАМИЙ)

Адыгэ Хэку — Кобл Мухьэмэд

Шэджэрокъуэ и уэрэд — Молей Алихъан

Сыножьэр уэ зым — Нартокъуэ Мухьэмэд

Си гъащlэ гъуэгу — Нартокъуэ Мухьэмэд

Мэкъоо орэд — Жъыу