А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"м"-кlэ къригъэажьэхэр

Лъагъуныгъэм и мэкъамэ — Бэрэгъун Марианнэ

Мыхъурlэлъын — Анзэрэкъуэ Чеславрэ Жэнэ Нэфсэтрэ

Кlэращым якузэкlэт — Дзыбэ Мухьэмэд

Псыlэрышэм и уэрэд — Мамхэгъ Анжелэ

Таурыхъ щlалэм уежьэурэ гъащlэр блыбогъэкl — Мамхэгъ Анжелэ

Сыдэпхьэхащ — Бэрэгъун Марианнэ

Гъатхэ уэшх — Мамхэгъ Анжелэ

Дыгъэри къуохьэж — Дзыбэ Мухьэмэд

Щыlэныгъэм и уэрэд — Дзыбэ Мухьэмэд

Си адыгэбзэ — Мэремыкъуэ Хъусен