А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"п"-кlэ къригъэажьэхэр

Истамбылакlуэ — Мысостышхуэ Пщызэбий (БЖЬАМИЙ)

Адыгэ пщынэ — Ислъамый

Псыlэрышэм и уэрэд — Мамхэгъ Анжелэ

Пшъэшъэ нэшхъуантlэр — Барцо Руслъан

Пщымэзытхьэ и уэрэд — Къардэнгъущl Зырамыку

Гъатхэм и бзэ — Пщыгъуэш Тимур

Си Пакъ — Ислъамый