А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"т"-кlэ къригъэажьэхэр

Инаркъуей мафlэсым и уэрэд — Тхьэгъэлэдж Мурат

Рая — Теунэ Джэмал

Уи фэеплъ lэлъощl – Тхьэгъэлэдж Светланэ

Си дахэкlей – Тут Заур

Бэдынокъуэ – Тут Заур

Уэзы Мурат — Тут Заур

Ар си къэшэнщ — Тут Заур

Лъагъуныгъэ щхьэхуитыншэ – Тхьэкlумащlэ Аслъэн

Си адэ — Тхьэгъэлэдж Светланэ

Адэжьхэм я уэрэд – Тхьэгъэлэдж Светланэ