А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"у"-кlэ къригъэажьэхэр

Уи фэеплъ lэлъощl – Тхьэгъэлэдж Светланэ

Гушыlэ уэрэд – Нэхущ Чэрим

Адыгэ уэрэд — Хьэтыхъу Эдуард

Уэзы Мурат — Тут Заур

Гъатхэ уэшх — Бэрэгъун Марианнэ

Уэ сыножьэ — Нэхущ Чэрим

Уадэжьы сыкъыпфыкъокl — Барцо Руслъан

Уэрэ сэрэ — Нэхущ Чэрим

Уэ сыбдэпсэунщ — Хьэрэдурэ Динэ

Узмылъагъум си гур пех — Тхьэгъэпсо Бэллэ