А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"в"-кlэ къригъэажьэхэр

Мылъку куэд – Иуан Владимир

Къафэжь — Бэрэгъун Владимир

Бэзэр гъащlэ — Иуан Владимир

Адыгэ Хабзэ — Иуан Владимир

Нысашэ къэхъуащ — Бэрэгъун Владимир

Лъагъуныгъэ уэрэд — Иуан Владимир