А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Уадэжьы сыкъыпфыкъокl — Барцо Руслъан

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player
Псалъэхэр зытхар Хъуажъ З.

Гъэтхэ чэщ, сэ сипкlыхь
Лъэшэу о, усищыкlагъ.
Сыдэу сэ сигъэпlыкlагъ
А зы гъогум, сытещтыхь.

Жъыу:
Мэзэгъо чэщ,
Жьы тlэкlур къешъэбэкl,
Сикlасэр уадэжьы сыкъыпфыкъокl.
Сымырэхьат гупшысэр къысэбэкl,
Сэщ пае уахътэр о къыхэгъэкl.

Сыгум уадэжь сыкъырещэкl,
Уипlалъэ лъэшэу, ар къыкlэхъопс.
Пкlыхьапlэкlэ зыосэщэкl,
Сэ сищыкlагъ уиlэзэгъупс.

Жъыу

Сизакъомэ сыкlэлъэныкъу,
Сыкъыолъэlу сыгу хэмыгъэкl.
Сыкъыпфэныкъу, сыкъыпфэныкъу,
Шlулъэгъум ыпэ тэ тыкъигъэкl.

Жъыу

Сыдэу мэзах, зы жъуагъуи къыхэмыщ,
Гум дырегъаштэ тэ тидунай.
Гукъанэ куп, а шlункlым къысфырещ,
Бэшlэгъэу о зым сыкъыпфай.

Жъыу

Барцо Руслъан • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь