А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Уэзы Мурат — Тут Заур

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Уэзы Мураткlэ зэджэр, маржэ,
Щlалэ фlыцlэ къуэгъукъэ, уой.
Шы гъурым тесри, уой, маржэ,
Гъусэ пхуэхъункъэ, уой.

Уи шы пэхужьыр, уой маржэ,
Зэрыщlыбыбгъуэрэ, уой,
Гум къалэ губгъуэми, уой, маржэ,
Мурат щозауэр, уой.

Зэныбжьэгъу щlалэхэр, уой, маржэ,
Къызэрогъащтэр, уой.
Щlылъэр къэмыщтэмэ, уой, маржэ,
Мурат къэщтэнкъым, уой.

Уэ мэкъумэшыщlэхэм, уой, маржэ,
Вы щlогъэщlэжыр, уой.
Уэ уи ижэгъухэри, уой, маржэ,
Жейми къыпхуоскlэр, уой.

Уэзы Мураткlэ зэджэр, маржэ,
Щlалэ фlыцlэ къуэгъукъэ, уой.
Гум къалэ губгъуэми, уой, маржэ,
Мурат щозауэр, уой.

Тут Заур • Нэгъыщэ: , , ,

Тетхыхь