А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Лъагъунугъэ — Быщтэкъо Азэмэтрэ Нэхущ Чэримрэ

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Жэщи махуи сымыжей,
Жэщи махуи сынэщхъейщ,
Сигу имыкlыр уэ уи нитlщ.

Ежьу:
Уи ади уи ани къысхуэмей,
Уи униагъуэм сыралейщ,
Сыт сэ сщlэнур си дуней?

Махуэ къэс дызэхуэзащ,
Лъагъуныгъэ здэдгуэшащ,
Псалъэ lэфlхэм себгъэсат.

Ежьу:
Си ади си ани къыпхуеят,
Нысэ дахэу уалъэгъуат,
Гугъэ дахэр лъэтэжащ.

Илъэс куэди блэдгъэкlащ,
Удэкlуауэ зыхэсхащ,
У насыпи бгъуэтыжащ.

Ежьу:
Си зы нэпси къыщlэмыкl,
Уи сурэти къезмыхьэкl,
Лъагъуныгъэщ къэзгъэнар.

Быщтэкъо Азэмэт, Нэхущ Чэрим • Нэгъыщэ: , , , ,

Тетхыхь