А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Лъагъуныгъэ щхьэхуитыншэ – Тхьэкlумащlэ Аслъэн

Зыри темытхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Лъагъуныгъэ, гъащlэр зыгъэдахэ,
Мы си гущlэр щхьэ хэщlапlэ пщlа?
Уафэ нащхъуэм, щlылъэ щхъуантlэ дахэм
Хуиту къыщыпкlухьу сыпlущlат.

Си гум уэ уилъыныр щхьэхуитыншэщ,
Уэгум пцlащхъуэу къыщомылъэтыхь.
Угъусэншэм дунейр гуфlэгъуэншэщ,
Мы си гущlэр уэ пхузощl псэтыхь.

Жьыбгъэ къепщэм сэ жэуап къысхуихьыр
Си гуфlэгъуэу щхьэ сыкъэбгъэна?
Сыпхуэзамэ си гур къысlэпихыу
Сыкlэрахъуэу утыку сыкъибна.

Сынолъэlур, лъагъуныгъэ къабзэ,
Си гур и хэщlапlэм къызжеlэф,
Гъатхэ бзууэ дигухэр гъэбзэрабзэ,
Фlыуэ зэрылъагъуу жегъэlэф.

Тхьэкlумащlэ Аслъэн • Нэгъыщэ: , ,

Тетхыхь