А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l

Зымыгъэгус — Быщтэкъо Азэмэт

1 тетхыхьа
Хъумэ
Для плеера требуется установить Flash Player

Усымылъэгъумэ сыгу мэузы,
А узыслъэгъукlэ шъхьар огъэуз,
О ужэцlыкlуми сэ къыдэхъыкlырэр,
Зэхэсымыхыми ар сыдиус.

Жъыу:
Зымыгъэгус, зымыгъэсэхъу,
Сыгум ихъыкlырэр сыдым фэпшlэн,
Зымыгъэгус, зымыгъэсэхъу,
Сыкъыолъэlу о сызэхэшlыкlыба,
Зымыгъэгус, зымыгъэсэхъу,
Сэщфэдэ кlалэми ыгу хэмыгъэкl,
Зымыгъэгус, зымыгъэсэхъу,
Мо къысэдэуlи о сызэхэшlыкlыба.

Сызыбгъэгубжыкlэ сэшlэ усшlэщтыр сэ,
Уизгъэтlысхьани шъуадыжь усщэжьын,
Сыгуми илъыр шlулъэгъур зэпыпкlымэ,
Сэщфэдэ кlалэ о тэ къипхыжьын?

Жъыу

Унэхэцlыкlухэри зэхэогъахьэ,
А пlыlупшlэцlыкlури къысфэогъэпщ,
Сищыlэныгъэри уыгум о хэтымэ,
Сыкъыуэлъэlу о зэ къэуцужь.

Жъыу

Быщтэкъо Азэмэт • Нэгъыщэ: , ,

1 тетхыхьа “Зымыгъэгус — Быщтэкъо Азэмэт”

Pingback Фыдыхьэшхынумэ, адыгэ уэрэд федэlуэнумэ, адыгэ къафэрэ пшыналъэрэ фыфlэфlмэ фыкъыдогъэблагъэ — Уэредадэ — текстхэр
Щатхар 08.03.2013 - 08:17

[...] Олгэ, Быщтэкъо Азэмэт, Элдар Айдэмыр, Къуныжь Алим, Тхьэгъэлэдж Светланэ, [...]

Тетхыхь